Maandelijks archief: maart 2019

Power and Sorrow in Berlijn

IMG_9828Patricia Kaersenhout, geboren in Nederland uit Surinaamse ouders, ontwikkelde een artistieke reis waarin ze haar Surinaamse achtergrond onderzoekt in relatie tot haar opvoeding in een West-Europese cultuur. De rode draad in haar werk roept vragen op over de bewegingen van de Afrikaanse Diaspora en haar relatie tot feminisme, seksualiteit, racisme en de geschiedenis van de slavernij. Ze beschouwt haar kunstpraktijk als een sociale praktijk. Haar werk richt zich vaak op het kolonialisme in relatie tot haar eigen ervaringen binnen een West-Europese cultuur. In december 2018 verbleef zij een periode in Berlijn.

Het luk mij iedere keer weer om Nederland te ontvluchten op 5 december. Alsof het universum aanvoelt dat het beter is om dan niet in Nederland te zijn, word ik elk jaar rond die tijd wel uitgenodigd voor een project in het buitenland. Zo ook in 2018. Studenten van de Universiteit van Potsdam organiseren jaarlijks een conferentie met de titel Minor Cosmopolitanisms. Een van de studenten had ooit een presentatie van mijn werk gezien tijdens het Maerz Festival met de titel Staging the end of the contemporary en probeerde mij al twee jaar te strikken voor hun conferentie. De conferentie vond plaats in het legendarische Haus der Kulturen der Welt en ik besloot om voor de allerlaatste keer mijn performance Stitches of Power. Stitches of Sorrow daar op te voeren. Deels omdat ik het na vier jaar tijd vond om het af te sluiten en deels omdat het werk uitstekend paste in het thema:

Around the turn of the millennium, academics and politicians predicted that the world would grow together as one and that people would become less bound by national affiliations. Almost twenty years later, there is little left of this vision. This is not such a surprise when we consider that the cosmopolitan ideal (as articulated during the European Enlightenment) wholeheartedly embraced the promises of a globalising economy, yet has remained oblivious to, and even complicit with, capitalist exploitation, slavery, and colonialism. Yet should we abandon the cosmopolitan idea because of this corrupt history? Or should it rather be reviewed and rethought in the face of rising nationalism? What are alternative traditions and practices of the cosmopolitan from across the globe?
Lees meer ›


Provincie en cultuur

Provinciale_staten_verkiezingen-01Met het oog op de provinciale statenverkiezingen van 20 maart extra aandacht voor berichtgeving over cultuur in de provincie.

In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen van dit jaar hebben de politieke partijen in de provincies in het afgelopen najaar een flyer ontvangen met acht punten om cultuur in het verkiezingsprogramma van hun partij op te nemen en uiteindelijk wellicht een plek te geven in het collegeakkoord. De flyer is opgesteld namens de leden van Kunsten ’92, de landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed.

LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) onderzocht in hoeverre het provinciale beleid de aandacht heeft van professionals in cultuureducatie en hoe zij denken over de huidige en toekomstige rol van de provincie. Er werd een vragenlijst uitgezet om erachter te komen welke vraagstukken er spelen; 339 professionals vulden de vragenlijst in. De provincies blijken lage rapportcijfers te krijgen voor hun cultuurbeleid dat vaak onzichtbaar blijft en weinig actief en bureaucratisch is. De verkenning moet worden gezien als een handvat dat interessante inzichten biedt om over in debat te gaan met de provinciale politici en om in de volgende beleidsperiode te agenderen.

Daarnaast maakte LKCA een analyse en samenvatting van de aanwezigheid van cultuur in de provinciale partijprogramma’s.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)


Vrouwen ondervertegenwoordigd in kunst en cultuur

ffwebsite_1440x440Slechts 13% van de tentoongestelde werken in Nederlandse musea zijn door vrouwen gemaakt. Dat blijkt uit het onderzoek The Position of Women Artists in Four Art Disciplines in The Netherlands dat Astrid Kerchman and Pauline Salet uitvoerden op verzoek van Mama Cash. Ook in andere disciplines is de positie van vrouwen voor verbetering vatbaar.

Het onderzoek bestond uit een meta-analyse van bestaand onderzoek naar de positie van vrouwelijke makers in de Nederlandse muziek, beeldende kunst, literatuur en podiumkunsten. Om vergelijkbare cijfers te krijgen werden de beschikbare data op punten aangevuld met eigen tellingen. In veel disciplines is de afgelopen jaren de (scheve) genderverhouding gemeten. Ondervertegenwoordiging op basis van andere kenmerken zoals kleur is tot nu toe veel minder in kaart gebracht. Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in elke discipline die in dit onderzoek is opgenomen. Bij Nederlands grootste popfestivals is slechts 3% van de headliners vrouw. In de Nederlandse literaire canon is slechts 16% van de werken van de hand van een vrouw en 17% van de choreografen bij dansgezelschappen is vrouw. De laatste cijfers van galeries en uitgeverijen geven reden tot voorzichtig optimisme.

In de sector beeldende kunst is gekeken naar acht grote musea. Hierna genoemd, tussen haakjes na de naam van het museum vindt u de vrouwelijke vertegenwoordiging in de vaste collectie en tijdelijke solotentoonstellingen tussen 2013 en 2018: Van Abbemuseum in Eindhoven (15,7%), Stedelijk Museum in Amsterdam (20,5%), Centraal Museum in Utrecht (10,7%), Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam (5,4%), Groninger Museum in Groningen (13%), Museum de Fundatie in Zwolle (0,0%), Gemeentemuseum in Den Haag (12%) en het Drents Museum in Assen (6,1%).

mamacash.org


Boekman 117. Culturele arbeidsmarkt

DuSVcNDX4AEKTm9Sinds enkele jaren is de culturele arbeidsmarkt een onderwerp van gesprek. Langzaamaan begint het verdienen naar inspanning en prestatie in de kunst- en cultuursector een vanzelfsprekendheid te worden, al is het nog een kleine. Gemiddeld wordt er slecht verdiend in de sector. De laatste jaren ontstonden er vele initiatieven vanuit die sector om de arbeidsmarktpositie te verbeteren, zoals de Fair Practice Code, die door de minister van OCW worden ondersteund. Bovendien heeft de minister toegezegd dat de sector voor 2019 kan rekenen op loon- en prijsbijstelling van 2,5% en dat er geld beschikbaar komt voor continuering van honorariumrichtlijnen en uitvoering van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector (zie ook BK-informatie nr. 8, 2017). Boekman #117 gaat in op de ernst van de situatie op de culturele arbeidsmarkt: “De urgentie van deze arbeidsmarktagenda (…) werd de afgelopen jaren onderstreept in verschillende publicaties over de kwetsbare positie van kunstenaars, makers en ontwerpers. Zij hebben een zwakke onderhandelingspositie, ontberen een redelijke vergoeding en zijn niet verzekerd voor de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)


Fair Practice Code 2.0

logo-fairpracticecode-2Eind januari werd de website fairpracticecode.nl gepresenteerd. Daarop is de vernieuwde Fair Practice Code te vinden en de mogelijkheid een quickscan te doen die duidelijk maakt in hoeverre opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de Fair Practice Code voldoen. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Het opstellen van de Fair Practice Code is een van de agendapunten in de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector (zie BK-informatie nr. 8, 2017). In het najaar van 2017 is een eerste versie van de code gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten aangepast.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)


Rapport Visitatiecommissie Cultuurfondsen

visitatiecommissie-2018-400x550-c-centerIn opdracht van de minister van OCW werden de zes landelijke publieke cultuurfondsen in 2018 gevisiteerd. Een commissie evalueerde het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen. Het algemene oordeel van de commissie is positief. Daarnaast bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. De commissie moedigt de fondsen aan verder te werken aan het inzichtelijk maken van de maatschappelijke effecten van hun beleid. Het ministerie wordt geadviseerd hiertoe een concreet kader op te stellen. De commissie benoemt dat de fondsen de lastige periode 2013-2016, een periode van bezuinigingen, reorganisaties en fusies, goed hebben doorstaan en dat zij “adequaat hebben gereageerd op deze nieuwe werkelijkheid; dat neemt niet weg dat de bezuinigingen nog altijd hun sporen nalaten”.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)

Download hier het volledige rapport


‘Vrolijkheid’

BK-INFO-02-2019-DEFDEF-voorkantEr wordt veel gemopperd, vaak terecht en vaak onterecht. Zowat iedereen doet daar aan mee. Van alle mogelijke redenen om te mopperen kun je noemen dat het een manier is om tot nadenken te worden gezet, kritisch te zijn en je niets wijs te laten maken, je autonomie te behouden en het veld te overzien. Maar hoe verhoudt vrolijkheid en tevredenheid zich tot autonomie?

Die vraag drong zich op tijdens Art Rotterdam, de kunstbeurs. Kunstbeurzen zijn er veel, in vele soorten en maten, in Nederland en natuurlijk vooral daarbuiten. Afgelopen februari was Art Rotterdam. Een kunstbeurs die inmiddels is ingebed in een volledige kunstweek, waar Rotterdamse kunstinstellingen, kunstenaarsinitiatieven, musea en individuele kunstenaars aan meedoen en die zich uitspreidt over zo’n 30 locaties in de stad. Een vol programma dat iedereen die maar een beetje van kunst houdt veel moois te bieden heeft. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram