Blog archief

Platform Makers

In de kunst- en cultuursector wordt momenteel veel gesproken over scheve arbeidsverhoudingen en de slechte inkomenspositie van kunstenaars. Ook het auteursrecht (auteurs- en naburig recht) is in dit verband belangrijk voor makers. Platform Makers stuurde deze zomer een brief aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer waarin zij om hernieuwde aandacht vragen voor dit aspect van de Schermafbeelding 2018-09-21 om 12.22.57inkomensbronnen voor makers.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 oktober 2018)


Nederlandse cultuurexport

buitengaats_digitale kaart uitsnedeII_2013-1In Buitengaats worden gegevens van de Nederlandse cultuurexport in kaart gebracht. In 2017 werden meer dan 15.000 activiteiten geregistreerd van Nederlandse makers en organisaties over de grens, waaronder optredens, tentoonstellingen, lezingen, presentaties en publicaties.
Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 september 2018)


Nieuwe Europese agenda voor cultuur

EUUN0001Volgens EU-burgers is cultuur de belangrijkste factor om een gevoel van gemeenschap te creëren, toch neemt bijna een derde van hen niet deel aan culturele activiteiten. Een grotere culturele participatie zou Europeanen dichter bij elkaar brengen. Als reactie op deze bevindingen en op verzoeken van EU-leiders om meer EU-samenwerking op cultureel gebied, heeft de Europese Commissie op 22 mei 2018 een voorstel voor een nieuwe Europese agenda voor cultuur goedgekeurd.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 september 2018)


BK-informatie mediapartner TENT Academy Awards

TENT-Academy-Awards-2017-in-Kino-26.08.2017.-Photo-Aad-Hoogendoorn-149-129-713x475Ook dit jaar is BK-informatie mediapartner van de TENT Academy Awards, de jaarlijkse competitie voor de beste eindexamenfilms van kunstacademies. Met de TENT Academy Awards beoogt TENT Rotterdam stimulering en erkenning van jong audiovisueel talent. Het initiatief kent zowel een nationale als een internationale focus. Naast Nederlandse kunstacademies, wordt er ieder jaar een gastland geselecteerd voor deelname: dit jaar het Verenigd Koninkrijk.

De TENT Academy Awards reikt in totaal drie prijzen uit, de TENT Academy Award, de Best Foreign Film Award en de Public’s Choice Awards. Op de winnaar van de publieksprijs na, ontvangen de titelhouders een residency in het Cove Park in het Verenigd
Koninkrijk en in Het Wilde Weten te Rotterdam. Daar krijgen zij de kans zich verder te ontwikkelen, kennis te maken met een andere kunstcontext en te bouwen aan een internationaal netwerk van professionals en peers.

lees meer


Boekman #115. Naar een inclusief cultuurbestel

boekman115Diversiteitsbeleid in de kunst en cultuur is niet nieuw. Dat blijkt ook uit de artikelen in de Boekman van deze zomer die geheel is gewijd aan inclusiviteit in de cultuursector. ‘Inclusiviteit’ is de meest recente term in een reeks termen van de afgelopen decennia die met elkaar gemeen hebben dat ze de wens tot uiting moesten brengen tot een betere vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking in aanbod en toegankelijkheid van kunst- en cultuur. Eind 2010 stopte de overheid met het ondersteunen van culturele diversiteit waarop de sector het in 2011 oppakte met de Code culturele diversiteit. Deze raakte enigszins op de achtergrond maar kreeg in 2016 nieuw leven ingeblazen. Nu is diversiteit onderdeel van inclusiviteit, waar o.a. ook leeftijd en gender onder vallen. Voor inclusiviteit wordt naar de zogenoemde 4p’s gekeken: een betere afspiegeling van de maatschappij op de terreinen personeel, programmering, publiek en partners.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (27 juli 2018)


Open data in de kunst- en cultuursector

opendataHet recent uitgekomen rapport Aanbevelingen over open data in de cultuursector van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed geeft een antwoord op wat de voorwaarden zijn voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is.

Het rapport heeft betrekking op zowel cultuurproducenten, presentatieplekken als erfgoedbewaarders en bevat zeventien aanbevelingen die ingaan op juridische, technische en praktische beperkingen. Deze hebben we hieronder letterlijk overgenomen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het rapport zelf, dat via de link onderaan dit artikel is te vinden.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (27 juli 2018)


Cultuurbeleid 2021-2024. Stedelijke en regionale profielen

ocwBestuurders uit 16 regio’s en minister van Engelshoven (OCW) deden op 14 juni jl. de bestuurlijke aftrap voor stedelijke en regionale cultuurprofielen. Daarbij werd de publicatie Cultuurbeleid 2021-2024. Stedelijke en regionale profielen van de minister gepresenteerd, waarmee gemeenten en provincies worden uitgenodigd om het toekomstige cultuurbeleid mede vorm te geven. Aan het eind van haar toespraak stelde de minister drie vragen voor de komende twee jaar (in aanloop naar de nieuwe cultuurplanperiode): Welke samenwerkingsvormen werken wel en werken niet? Welke onderwerpen lenen zich wel voor samenwerking tussen de drie overheidslagen en welke niet? Wat kunnen we doen om kunstenaars een eerlijke beloning te geven?

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (27 juli 2018)


Waarde van cultuur

Kunstloc_WaardevanCultuur_WilliamvanderVoort-2-1024x683In de op 18 juni verschenen publicatie Waarde van cultuur worden resultaten van onderzoek naar de Brabantse cultuursector op een rij gezet.

De culturele waarde van cultuur in Brabant
Aan de aanbodkant doet Brabant het goed. Ondanks het betrekkelijk lage aanbod per hoofd van de bevolking is de sector in ontwikkeling. Brabantse cultuurinstellingen organiseerden in de periode 2013-2016 een toenemend aantal activiteiten. Van nog geen 15.000 activiteiten in 2013 groeide dit naar ruim 17.000 activiteiten in 2016. Daarbij zijn de instellingen meer (online) zichtbaar dan in voorgaande jaren. Het totaalbudget voor scholing en professionalisering steeg eveneens. Dit was in 2013 ruim € 225.000, in 2016 was dit ruim € 300.000. Het aantal studenten in Brabantse culturele opleidingen is min of meer stabiel gebleven met in 2016 ruim 9.500 studenten.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (27 juli 2018)


Richtlijn kunstenaarshonoraria werkt

Het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat BKNL (Beeldende Kunst Nederland) liet uitvoeren naar het effect van de richtlijn kunstenaarshonoraria onder musea en presentatieinstellingen en beeldend kunstenaars in Nederland. De richtlijn blijkt al na het eerste jaar aan te slaan en het doel van een betere onderhandelingspraktijk is bereikt. Een belangrijke rol daarbij speelt de stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (15 juni 2018)


Boekman #114

cvr_boekman_114_metrandDe nieuwe cultuurplanperiode met een nieuwe cultuurnota voor de periode 2021-2024 staat nu al voor de deur. Reden voor Boekman zich in het voorjaarsnummer van dit jaar te richten op ‘stedelijke regio’s’, immers een belangrijk onderdeel van het toekomstige cultuurbeleid. Bij de verschillende overheden bestaat de wens tot meer afstemming en samenwerking tussen de bestuurlijke niveau’s. De Raad voor Cultuur kwam in november 2017 met een pleidooi voor een regionale culturele infrastructuur, waarbij er naast de BIS (culturele basisinfrastructuur) ook een RIS zou zijn. De RIS moet meer erkenning en financiering opleveren voor het cultuuraanbod in de regio waarbij samenwerking tussen gemeenten, provincies en het rijk het uitgangspunt is.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (15 juni 2018)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Volg ons op Twitter