Blog archief

Boekman #118. Kunst en maatschappelijk experiment

BM_cvr_118_metHet voorjaarsnummer van Boekman, nummer 118, gaat over ‘kunst en maatschappelijk experiment’, of over commons, het gemeen, dat wat je deelt, gemeenschappelijk hebt of de ‘kunstenaars als aanjager’. In BK-informatie #3 een uiteenzetting van een aantal artikelen uit deze Boekman.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Thema’s Rotterdamse cultuuragenda

rrkc-logo-260x260Begin april presenteerde de RRKC (de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur), het adviesrapport Beschouwingen over Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit. Elke vier jaar brengt de RRKC een sectoranalyse uit als voorbereiding op de nieuwe cultuurplanperiode. Dit keer geeft de RRKC geen uitgebreide analyse van de stand van zaken binnen alle disciplines van de Rotterdamse cultuursector, maar koos ervoor om over drie thema’s beschouwingen te doen: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit, de onderwerpen die een plek krijgen in het stedelijk cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Bijdragen 2018 Mondriaan Fonds

4849MON-Adviseurs-banners-BK-informatieOnlangs verscheen het Jaarverslag 2018 van het Mondriaan Fonds. Het verslag is beschikbaar in gedrukte vorm en als pdf via de website van het fonds. Het jaarverslag geeft veel informatie over de activiteiten van het fonds, onderverdeeld naar de zeven hoofddoelen (platformen) van het fonds: talentontwikkeling, vitale collectie Nederland, opdrachten, presenteren en programmeren, internationale presentaties, stimuleren markt en samenwerken. Per platform zijn ervaringen van beeldend kunstenaars te lezen die in 2018 een bijdrage ontvingen. Ook de resultaten worden belicht, in de vorm van toegekende bijdragen en de activiteiten die het fonds organiseerde. Daarnaast bevat het jaarverslag uitgebreide achtergrondinformatie over de werkwijze en organisatie van het fonds en interviews met medewerkers.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Financieringsstromen in de cultuursector

Schermafbeelding 2019-04-29 om 13.51.44De Raad voor Cultuur vroeg de Boekmanstichting informatie te leveren ten behoeve van zijn advies over de financiering van cultuur dat werd gepubliceerd in februari 2019. De Boekmanstichting maakte een rapport dat bestaat uit een verzameling van gegevens over geldstromen in de cultuursector met het doel een zo goed mogelijk beeld te geven van de financieringsstromen in de sector. Onderstaand hebben we een deel van de in het rapport gegeven cijfers in grafieken geplaatst. Het gehele rapport –met meer cijfers– vindt u op de website van de Boekmanstichting.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Meer aandacht voor financiering in cultuurbeleid

ErbschaftssteuerEind februari bracht de Raad voor Cultuur zijn advies financiering van cultuur uit. Daarin lezen we dat sinds de ingrijpende bezuinigingen in 2011 de cultuursector voortdurend op zoek is naar alternatieve financieringsmiddelen.

“En hoewel de resultaten van diverse experimenten op dit gebied veelbelovend zijn, zijn de opgehaalde bedragen tot nu toe bescheiden. Volgens de Raad voor Cultuur heeft de sector daarom een aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft.”

De raad stelt voor een revolverend investeringsfonds op te richten en daar een kwartiermaker voor aan te stellen. Het zou een fonds moeten worden dat culturele instellingen en individuele makers kan ondersteunen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Advies Cultuurstelsel 2021-2024

De raad

Op 11 april jl. presenteerde de Raad voor Cultuur zijn advies voor het cultuurstelsel 2021-2024: Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. Een advies op verzoek van minister Engelshoven (OCW). Hierin adviseert de raad tot een breder cultuurstelsel met ruimte voor nieuwe genres en een groter publiek. In dit advies is ook het antwoord van de raad opgenomen op de eerdere adviesaanvraag van de minister over het verbeteren van publieksbereik.

“We streven ernaar om het cultuurstelsel te versterken en op lokaal, regionaal en landelijk niveau steviger te verbinden met een breed en divers samengesteld publiek.”

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Provincie en cultuur

Provinciale_staten_verkiezingen-01Met het oog op de provinciale statenverkiezingen van 20 maart extra aandacht voor berichtgeving over cultuur in de provincie.

In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen van dit jaar hebben de politieke partijen in de provincies in het afgelopen najaar een flyer ontvangen met acht punten om cultuur in het verkiezingsprogramma van hun partij op te nemen en uiteindelijk wellicht een plek te geven in het collegeakkoord. De flyer is opgesteld namens de leden van Kunsten ’92, de landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed.

LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) onderzocht in hoeverre het provinciale beleid de aandacht heeft van professionals in cultuureducatie en hoe zij denken over de huidige en toekomstige rol van de provincie. Er werd een vragenlijst uitgezet om erachter te komen welke vraagstukken er spelen; 339 professionals vulden de vragenlijst in. De provincies blijken lage rapportcijfers te krijgen voor hun cultuurbeleid dat vaak onzichtbaar blijft en weinig actief en bureaucratisch is. De verkenning moet worden gezien als een handvat dat interessante inzichten biedt om over in debat te gaan met de provinciale politici en om in de volgende beleidsperiode te agenderen.

Daarnaast maakte LKCA een analyse en samenvatting van de aanwezigheid van cultuur in de provinciale partijprogramma’s.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)


Vrouwen ondervertegenwoordigd in kunst en cultuur

ffwebsite_1440x440Slechts 13% van de tentoongestelde werken in Nederlandse musea zijn door vrouwen gemaakt. Dat blijkt uit het onderzoek The Position of Women Artists in Four Art Disciplines in The Netherlands dat Astrid Kerchman and Pauline Salet uitvoerden op verzoek van Mama Cash. Ook in andere disciplines is de positie van vrouwen voor verbetering vatbaar.

Het onderzoek bestond uit een meta-analyse van bestaand onderzoek naar de positie van vrouwelijke makers in de Nederlandse muziek, beeldende kunst, literatuur en podiumkunsten. Om vergelijkbare cijfers te krijgen werden de beschikbare data op punten aangevuld met eigen tellingen. In veel disciplines is de afgelopen jaren de (scheve) genderverhouding gemeten. Ondervertegenwoordiging op basis van andere kenmerken zoals kleur is tot nu toe veel minder in kaart gebracht. Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in elke discipline die in dit onderzoek is opgenomen. Bij Nederlands grootste popfestivals is slechts 3% van de headliners vrouw. In de Nederlandse literaire canon is slechts 16% van de werken van de hand van een vrouw en 17% van de choreografen bij dansgezelschappen is vrouw. De laatste cijfers van galeries en uitgeverijen geven reden tot voorzichtig optimisme.

In de sector beeldende kunst is gekeken naar acht grote musea. Hierna genoemd, tussen haakjes na de naam van het museum vindt u de vrouwelijke vertegenwoordiging in de vaste collectie en tijdelijke solotentoonstellingen tussen 2013 en 2018: Van Abbemuseum in Eindhoven (15,7%), Stedelijk Museum in Amsterdam (20,5%), Centraal Museum in Utrecht (10,7%), Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam (5,4%), Groninger Museum in Groningen (13%), Museum de Fundatie in Zwolle (0,0%), Gemeentemuseum in Den Haag (12%) en het Drents Museum in Assen (6,1%).

mamacash.org


Boekman 117. Culturele arbeidsmarkt

DuSVcNDX4AEKTm9Sinds enkele jaren is de culturele arbeidsmarkt een onderwerp van gesprek. Langzaamaan begint het verdienen naar inspanning en prestatie in de kunst- en cultuursector een vanzelfsprekendheid te worden, al is het nog een kleine. Gemiddeld wordt er slecht verdiend in de sector. De laatste jaren ontstonden er vele initiatieven vanuit die sector om de arbeidsmarktpositie te verbeteren, zoals de Fair Practice Code, die door de minister van OCW worden ondersteund. Bovendien heeft de minister toegezegd dat de sector voor 2019 kan rekenen op loon- en prijsbijstelling van 2,5% en dat er geld beschikbaar komt voor continuering van honorariumrichtlijnen en uitvoering van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector (zie ook BK-informatie nr. 8, 2017). Boekman #117 gaat in op de ernst van de situatie op de culturele arbeidsmarkt: “De urgentie van deze arbeidsmarktagenda (…) werd de afgelopen jaren onderstreept in verschillende publicaties over de kwetsbare positie van kunstenaars, makers en ontwerpers. Zij hebben een zwakke onderhandelingspositie, ontberen een redelijke vergoeding en zijn niet verzekerd voor de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)


Fair Practice Code 2.0

logo-fairpracticecode-2Eind januari werd de website fairpracticecode.nl gepresenteerd. Daarop is de vernieuwde Fair Practice Code te vinden en de mogelijkheid een quickscan te doen die duidelijk maakt in hoeverre opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de Fair Practice Code voldoen. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Het opstellen van de Fair Practice Code is een van de agendapunten in de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector (zie BK-informatie nr. 8, 2017). In het najaar van 2017 is een eerste versie van de code gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten aangepast.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (15 maart 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram