Blog archief

Richtlijn kunstenaarshonoraria werkt

Het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat BKNL (Beeldende Kunst Nederland) liet uitvoeren naar het effect van de richtlijn kunstenaarshonoraria onder musea en presentatieinstellingen en beeldend kunstenaars in Nederland. De richtlijn blijkt al na het eerste jaar aan te slaan en het doel van een betere onderhandelingspraktijk is bereikt. Een belangrijke rol daarbij speelt de stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (15 juni 2018)


Boekman #114

cvr_boekman_114_metrandDe nieuwe cultuurplanperiode met een nieuwe cultuurnota voor de periode 2021-2024 staat nu al voor de deur. Reden voor Boekman zich in het voorjaarsnummer van dit jaar te richten op ‘stedelijke regio’s’, immers een belangrijk onderdeel van het toekomstige cultuurbeleid. Bij de verschillende overheden bestaat de wens tot meer afstemming en samenwerking tussen de bestuurlijke niveau’s. De Raad voor Cultuur kwam in november 2017 met een pleidooi voor een regionale culturele infrastructuur, waarbij er naast de BIS (culturele basisinfrastructuur) ook een RIS zou zijn. De RIS moet meer erkenning en financiering opleveren voor het cultuuraanbod in de regio waarbij samenwerking tussen gemeenten, provincies en het rijk het uitgangspunt is.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (15 juni 2018)


Arbeidsmarktagenda, vervolg

cultuur-kleurt-het-levenKunsten ’92 en de Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector die de voortgang en samenhang van de uitvoering van de nieuwe Arbeidsmarktagenda voor de kunst- en cultuursector bewaakt, stuurden begin mei een brief aan minister Van
Engelshoven (OCW). Met de brief geeft de regiegroep voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector de komende jaren te versterken.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (15 juni 2018)


Cultuurverkenning Rotterdam 2017 en rapport RRKC

Schermafdruk 2018-04-19 12.49.33De Cultuurverkenning Rotterdam 2017, die begin dit jaar verscheen, kijkt terug op het eerste jaar van het Cultuurplan 2017-2020, maar ook op de cultuurplanperiode 2013-2016. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) presenteerde ook het rapport Durf te kiezen, naar een dynamisch Rotterdams kunst- en cultuurbeleid, waarmee het een aantal aanbevelingen geeft aan de gemeentepolitiek “voor een dynamisch kunst- en cultuurbeleid”.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (1 mei 2018)

downloads:
Cultuurverkenning Rotterdam 2017
Durf te kiezen, naar een dynamisch Rotterdams kunst- en cultuurbeleid


Raad voor Cultuur: kleine en middelgrote musea in nood

Schermafdruk 2018-04-19 12.29.46Veel kleinere musea in de regio knokken voor hun behoud. Dat staat in schril contrast tot het succes van de grote publiekstrekkers. De Raad voor Cultuur vindt dat voor een optimale voorbereiding op de toekomst de zorg voor de collecties verbeterd moet worden en hun wankele financiële situatie moet worden verholpen. Dat schrijft de raad in zijn advies In wankel evenwicht dat op 12 april jl. werd gepresenteerd.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (1 mei 2018)


Jaarverslag 2017 Mondriaan Fonds

Cover-jaarverslag-2017Onlangs verscheen het Jaarverslag 2017 van het Mondriaan Fonds, een fraai ontworpen boekwerk, eveneens beschikbaar als pdf eveneens beschikbaar als pdf. Het jaarverslag geeft veel informatie over de activiteiten van het fonds, onderverdeeld naar de zeven hoofddoelen (platformen) van het fonds: talentontwikkeling, vitale collectie Nederland, opdrachten, presenteren en programmeren, internationale presentaties, stimuleren markt en samenwerken. Per platform leest u ervaringen van beeldend kunstenaars die in 2017 een bijdrage ontvingen, de resultaten van de bijdragen en de activiteiten die het fonds per platform organiseerde. Daarnaast bevat het Jaarverslag onder andere een interview met directeur Birgit Donker en uitgebreide achtergrondinformatie over de werkwijze en organisatie van het fonds.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (1 mei 2018)


Collectieve selfie 3. Nog beter zicht op beeldende kunst in Nederland

selfie3-400x550-c-centerDe Collectieve selfie 3 – een initiatief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) – laat zien wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland. Het is een weergave van reeds bestaand onderzoek en heeft als doel inzicht te verschaffen in informatie die al beschikbaar is om zodoende gefundeerde analyses mogelijk te maken. De Collectieve selfie 3 bevat veel infographics die de positie van beeldend kunstenaars in Nederland op een zeer toegankelijke manier inzichtelijk maken.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (1 mei 2018)

 

 


Visiebrief OCW. Cultuur in een open samenleving

minocwvanengelshoven0048 Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven (OCW) de visiebrief Cultuur in een open samenleving waarin zij de intrinsieke waarde van cultuur onderstreept en de maatschappelijke waarde ervan onder de aandacht brengt. De minister wil ervoor zorgen dat kunst en erfgoed in Nederland van topkwaliteit blijft. Het kabinet investeert daarom structureel € 80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld. De minister wil zich richten op nieuwe generaties en kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. Door middel van een gezamenlijk talentprogramma bij de cultuurfondsen wil zij talentvolle makers de ruimte geven om verder te groeien: met de komst van nieuwe generaties wordt ook de diversiteit van cultuur bevorderd. Voorts worden werkgeverschap, goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap als belangrijke punten genoemd. Het kabinet ondersteunt de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (1 mei 2018)


Manifest Cultureel Eindhoven

img26124_06In het in februari gepresenteerde Manifest Cultureel Eindhoven roepen cultuurinstellingen op om samen met het bedrijfsleven en de politiek een meerjarige investerings- en actieagenda op te stellen.Het manifest is opgesteld vanuit het besef dat de economie herstellende is en de ambities van de stad om zich verder te ontwikkelen. De ondertekenaars van het manifest pleiten voor een klimaat in de stad waarin mensen zich aan de stad “hechten en haar te omarmen”.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (1 mei 2018)


Ondersteuningsstructuur van de cultuursector

downloadHalf februari werden de resultaten bekengemaakt van een onderzoek naar de ondersteuningsstructuur van de cultuursector. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 2017 door Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW. Het betreft een inventarisatie van de activiteiten die plaatsvinden op verschillende ondersteuningsfuncties in de cultuursector en van de behoeften die leven in het ‘cultuurproducerende veld’.
Naar aanleiding van deze inventarisatie zal het ministerie van OCW een adviesaanvraag opstellen ten behoeve van de Raad voor Cultuur, om een advies te formuleren over de toekomstige inrichting van de ondersteuningsstructuur. Dit advies zal – in het kader van de herziening van het cultuurbestel – na de komende zomer worden uitgebracht.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (16 maart 2018)


Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Volg ons op Twitter