Blog archief

Boekman #119. Ruimte voor kunst en cultuur in de stad

D7QAhDNW0AIrPanHet zomernummer van Boekman, nummer 119, gaat over de onmisbaarheid van kunst en cultuur in de stad. En over de verdeling ervan in de stad: gebundeld in het centrum of verspreid over de stad inclusief de periferie? Het gaat ook over het belang dat wordt gehecht aan de invloed die kunst en cultuur hebben op de leefbaarheid van een stad, waarbij de beschikbare ruimte vaak schaars is en gentrificatie op de loer ligt.

Planoloog Zef Hemel werkt in de stedelijke omgeving van Amsterdam. Hij pleit voor meer aandacht voor grootstedelijke ontwikkeling in Nederland, hij acht het belang van grote steden groot, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van mensen, ook op het gebied van kunst en cultuur.
Touria Meliani is wethouder cultuur in Amsterdam. Zij pleit voor een nieuwe culturele infrastructuur in de stad: grootstedelijke cultuurplekken buiten de binnenstad, meer broedplaatsen en betaalbare ateliers. Lees meer ›


Paradisodebat: Geef kunst de ruimte

69999397_2688576267829191_6198369709209944064_oOp 25 augustus jl. vond het jaarlijkse Paradisodebat plaats, dit keer in het Internationaal Theater Amsterdam. Voor Kunsten ’92 schreef Sandra Jongenelen onderstaand verslag. Op de website van Kunsten ’92 vindt u aanvullend video-opnames van de diverse sprekers tijdens het debat.
lees mees


Nieuw atelier- en broedplaatsenbeleid Amsterdam

Amsterdams atelier- en broedplaatsenbeleid  2019-2022Het nieuwe Atelier- en Broedplaatsbeleid in Amsterdam is deze zomer met twee moties aangenomen in de Amsterdamse gemeenteraad. De twee moties maken ten eerste mogelijk dat er onderzoek komt naar een richtlijn voor onderhuur van ateliers van kunstenaars die voor een residentie tijdelijk elders verblijven en ten tweede dat er een uitgebreide evaluatie komt met kunstenaars en belangenverenigingen over het broedplaatsenbeleid, halverwege de beleidsperiode.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (27 september 2019)

Download hier het gehele rapport (pdf)


Economisch belang culturele en creatieve sector vergelijkbaar met de bouw

CBSOp 19 juli jl. presenteerde het CBS cijfers die bevestigen dat het economische belang van de creatieve en culturele sector (inclusief media) groter is dan vaak wordt gedacht. Het CBS berekende deze cijfers op verzoek van het ministerie van OCW en heeft ze samengesteld voor het jaar 2015. De cijfers omvatten o.a. podiumkunsten, erfgoed, reclame, audiovisueel, beeldende kunst, architectuur. Platforms en gaming zijn niet meegenomen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (27 september 2019)


Beeldende Kunst in cijfers: Collectieve Selfie #4

BKNL_CollectiveSelfie_spreads-1Onlangs verscheen de vierde editie van de Collectieve Selfie. Met de Selfies maakt Beeldende Kunst Nederland (BKNL) cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland zichtbaar. Het is de bedoeling dat de verzamelde gegevens bijdragen aan gefundeerde analyses van het beeldende kunstenveld in Nederland. Voor de serie wordt alleen gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie.

Profiel beeldend kunstenaar
In 2017 waren 11.000 beeldend kunstenaars werkzaam. In 2018 zijn dat er net als in 2016 weer 14.000. In de periode 2013–2016 zijn er jaarlijks gemiddeld 15.500 beeldend kunstenaars. Het aantal stijgt, maar blijft achter bij de stijging die is waar te nemen bij de andere kunstenaarsberoepen, met name uitvoerend kunstenaars.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (26 juli 2019)


Rijkscultuurbeleid 2021-2024: Cultuur voor iedereen

MVEMinister Van Engelshoven (OCW) wil ervoor zorgen dat het landelijke cultuuraanbod een goede afspiegeling is van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen euro, een investering die deel uitmaakt van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (26 juli 2019)


Minimale meerkosten Fair Practice Code

Kunsten 92De minimale meerkosten van de Fair Practice Code (zie BK-informatie 2018 nr. 04) bedragen in totaal € 25,4 miljoen (loonpeil 2021). Deze meerkosten bestaan voor iets minder dan de helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk en voor ruim de helft uit een compensatie voor tekortschietende beloning. Verder moet er rekening worden gehouden met de indexering (loonstijging): om de beloning van werkenden in de cultuursector gelijke tred te laten houden met de rest van de economie (2017-2021) is een bedrag van € 64,7 miljoen nodig.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Evaluatie Raad voor Cultuur 2013-2018

De raadOnderzoeksbureau Berenschot onderzocht het functioneren van de Raad voor Cultuur in de periode 2013-2018. De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van kunst, cultuur, erfgoed en media. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. De raad is er wettelijk aan gehouden om eens in de vier jaar het eigen functioneren te evalueren en daarvan verslag te doen aan de minister van OCW.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


4 miljoen euro voor culturele vernieuwing in de regio

MVEIn 2019 en in 2020 trekt minister Van Engelshoven (OCW) 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Het bedrag wordt door verschillende stedelijke regio’s verdubbeld tot 8 miljoen euro. Er gaan 15 ‘culturele proeftuinen’ van start. Op verzoek van de minister stelden de regio’s eerder stedelijke en regionale profielen op (zie BK-informatie 2019 nr. 01). De proeftuinen komen voort uit deze profielen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Reacties op stelseladvies Raad voor Cultuur

Advies-Raad-voor-CultuurEerder berichtten we over het stelseladvies Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur van de Raad voor Cultuur. De Raad stelde in het advies dat het landelijke cultuurstelsel meer rekening moet houden met het veelzijdige culturele leven in Nederland. Ook werden genoemd een stevige rol voor de regio, uitbreiding van de landelijke culturele infrastructuur en verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Kort na het verschijnen van het advies verschenen reacties uit het veld die we niet meer in de vorige editie konden meenemen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram