Blog archief

Kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen

37th Dies Natalis 14 01 2013Het Researchcentrum voor onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht publiceerde in juli van dit jaar een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde kunstenaars en hun terugblik op de gevolgde opleiding in de eerste vijf tot zes jaar na hun afstuderen aan een hbo kunstopleiding. Het onderzoek resulterend in het rapport Van startende kunstenaar tot gevorderde. De loopbaanontwikkeling van kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen, werd uitgevoerd door Jim Allen, Barbara Belfi en Ardi Mommers.

Het onderzoek is een variant op de jaarlijkse Kunsten-Monitor, die elk jaar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde kunstenaars een jaar na diplomering in kaart brengt. Er is nu op dezelfde wijze en bij eenzelfde groep afgestudeerden gekeken naar de eerste vijf tot zes jaar na afstuderen. In totaal zijn er 397 respondenten die op beide meetmomenten deel hebben genomen aan de vragenlijst. De helft van hen (51%) is afkomstig uit de sector beeldende kunst. De andere helft bestaat uit afgestudeerden uit de sectoren muziek (16%), theater (9%), creatieve industrie techniek (12%) en overige opleidingen (12%).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Paradisodebat 2017. De Stoel van de Toekomst

W386_979311-Paradisodebat-2017-744x496“Als we vergaderen over belangrijke zaken, als we belangrijke besluiten nemen, wij samen, maar ook in onze eigen bedrijven, zetten we er altijd een lege stoel bij. Dat is de stoel voor de mensen die er nog niet zijn, voor de toekomstige generaties. De stoel van de toekomst.” – Jan Terlouw, uit zijn sprookje voor jong en oud Het hebzuchtgas.
Bij het Paradisodebat op 27 augustus jl. in Amsterdam stond deze lege stoel er ook, om de aanwezigen te wijzen op het thema van de middag en deze vragen te stellen: Waar vinden de huidige en de toekomstige generaties elkaar? Hoe leggen we verbinding tussen culturen en wat betekent het collectief nog voor ons? Drie sprekers uit de podiumkunsten – theatermaker Anoek Nuyens, producent en regisseur Abdelkarim El-Fassi en acteur en voorzitter van de Akademie van Kunsten Gijs Scholten van Aschat – reflecteerden op de waarden die ons binden en scheiden, en die we overdragen aan toekomstige generaties. Naast deze drie sprekers waren de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer aanwezig om te reflecteren op de sprekers: Corinne Ellemeet (GroenLinks), Michel Rog (CDA), Peter Kwint (SP), Dilan Yesilgöz (VVD), Vera Bergkamp (D66) en Kirsten van den Hul (PvdA).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Kunsten ’92: Cultuur en gemeenteraadsverkiezingen

logo-website-temp-12De programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 worden op dit moment geschreven. Kunsten ‘92 heeft daarom flyers geproduceerd, ter inspiratie, voor gemeenteraadsleden en wethouders met het doel erfgoed en cultuur prominent in het verkiezingsprogramma op te nemen. Alle fractievoorzitters van alle partijen in een paar honderd gemeenten in Nederland en alle relevante wethouders ontvingen de flyers. Daarnaast roept Kunsten ’92 cultuurinstellingen en erfgoedorganisaties op om aan de hand van de in de flyers genoemde punten met de lokale politiek in gesprek te gaan over de waarde van erfgoed en cultuur.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

EuropeanYearofCulturalHeritage-600x322Het jaar 2018 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met in Nederland het thema “Erfgoed verbindt, Europa inspireert” wordt aandacht gegeven aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa. Samen met een groot aantal erfgoedorganisaties zullen DutchCulture en Kunsten ‘92 een nationaal programma ontwikkelen en organiseren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Feiten & Cijfers Creative Europe Cultuur 2016

EUUN0001DutchCulture publiceerde in juli van dit jaar de publicatie Feiten & Cijfers Creative Europe Cultuur 2016. Daaruit blijkt onder meer dat in 2016 het subprogramma Cultuur van het Creative Europe programma, in Nederland 29 organisaties met 27 projecten voor een totaalbedrag van 11 miljoen euro ondersteunde. Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de cultuur- en audiovisuele sector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Visie op de Collectie Rotterdam

Stadsvisie-RotterdamDe Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht onlangs een advies uit over de visie op de Collectie Rotterdam: De kracht van Verbeelding. Het betreft een advies over de conceptversies van Schatten van Rotterdam – Visie op de Collectie Rotterdam en de Uitvoeringsagenda Museale collectie en BKOR. De gemeente wil waar mogelijk de rechten, verplichtingen en beleidskaders met betrekking tot de Collectie Rotterdam opnemen in één overkoepelende Erfgoedverordening Rotterdam.

De genoemde uitvoeringsagenda richt zich op de deelsector Museale collectie en beeldende kunst in de openbare ruimte (BKOR) en gaat over het roerend erfgoed waarvan de gemeente (gedeeltelijk) eigenaar is. De betrokken instellingen die de collectie in beheer hebben zijn het Maritiem Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam, het Wereldmuseum, het Nederlands Fotomuseum (Wereldcollectie), CBK Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam (Erasmuscollectie). Voor de voorbereiding is door de RRKC onder meer uitgebreid documentenonderzoek verricht. Het rapport Inventarisatie en beoordeling kunstwerken in de openbare ruimte van CBK Rotterdam (27 oktober 2016) kon echter door de gemeente aan de RRKC niet beschikbaar worden gesteld, omdat het nog niet was voorgelegd aan het college.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (21 juli 2017)


Boekman #111 Kunst en de publieke ruimte

bm111_covermetrandBoekman #111 gaat over kunst en de publieke ruimte. De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is uit 1988 en inmiddels achterhaald. Hedendaagse begrippen als sociale cohesie, circulaire economie, klimaatbeheersing en energietransitie spelen nog geen rol in deze Vierde Nota. Wat zouden vanuit de cultuursector bezien belangrijke aandachtspunten in een nieuwe Nota Ruimtelijke Ordening zijn?

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (21 juli 2017)


AiR for Experiment continues – bijeenkomst AiR Platform NL

Schermafdruk 2017-07-14 20.48.20door Heidi Vogels, coördinator AiR Platform NL

Op 22 juni kwamen artist-in-residence organisaties bijeen in het Tetterode complex in Amsterdam. Doel was dieper in te gaan op Over Impact en Waarde, een recent onderzoek van Platform BK over de positie van kleine kunstenaarsorganisaties werkend binnen de context van kleine en middelgrote steden in Nederland. Het onderzoek werd eerder gepresenteerd tijdens het seminar AiR for Experiment op 2 december jl. Id11 en AiR Platform NL ontwikkelden dit programma binnen het kader van het Europees stedennetwerk CreArt, om het belang te duiden van het bewegen binnen en buiten institutionele kaders. De praktijk van kunstenaarsorganisaties en de dialoog gevoerd met lokale overheden uit verschillende regio’s in Europa, werd via case studies belicht om de positie en betekenis van deze initiatieven in kaart te brengen. De uitkomsten; de uitspraken, voorwaarden, valkuilen en aanbevelingen, werden op 22 juni voorgelegd aan collega-organisaties om samen vanuit een gedeelde urgentie vervolgstappen te ontwikkelen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (21 juli 2017)


Sectoradvies Beeldende Kunst

De raad

Op verzoek van minister Bussemaker (OCW) stelt de Raad voor Cultuur een advies op over de beeldende kunstsector in Nederland waarin hij trends en ontwikkelingen duidt, en hieraan mogelijke (beleids)scenario’s verbindt. Dit sectoradvies maakt onderdeel uit van een bredere adviesaanvraag, waarbij de raad ook de mogelijkheden verkent van een sterkere, beter gebalanceerde samenwerking tussen overheden onderling en de cultuursector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Passie Gewaardeerd

580x490_20170421-passie-gewaardeerd-3-700Versterking arbeidsmarkt in cultuur- en creatieve sector
In april brachten de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur het rapport Passie Gewaardeerd, versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector uit. Het advies kwam tot stand op verzoek van de Federatie Cultuur en de Kunstenbond. Minister Bussemaker (OCW) vroeg aansluitend om in dit advies ook aan te geven welke verantwoordelijkheid de raden zien voor de sector, de rijksoverheid en de subsidieverstrekkers en opdrachtgevers.

In een verkenning van januari 2016 stelden de SER en Raad voor Cultuur vast dat de arbeidspositie van veel mensen in de cultuursector zorgwekkend is. Veel banen zijn verdwenen en de inkomens zijn laag. Vaak hebben mensen een beperkte toegang tot essentiële voorzieningen zoals scholing, verzekeringen en pensioen. Toch werken creatieven altijd door, ook als ze weinig geld verdienen. Dat maakt hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Volg ons op Twitter