Blog archief

Sectoradvies Beeldende Kunst

De raad

Op verzoek van minister Bussemaker (OCW) stelt de Raad voor Cultuur een advies op over de beeldende kunstsector in Nederland waarin hij trends en ontwikkelingen duidt, en hieraan mogelijke (beleids)scenario’s verbindt. Dit sectoradvies maakt onderdeel uit van een bredere adviesaanvraag, waarbij de raad ook de mogelijkheden verkent van een sterkere, beter gebalanceerde samenwerking tussen overheden onderling en de cultuursector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Passie Gewaardeerd

580x490_20170421-passie-gewaardeerd-3-700Versterking arbeidsmarkt in cultuur- en creatieve sector
In april brachten de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur het rapport Passie Gewaardeerd, versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector uit. Het advies kwam tot stand op verzoek van de Federatie Cultuur en de Kunstenbond. Minister Bussemaker (OCW) vroeg aansluitend om in dit advies ook aan te geven welke verantwoordelijkheid de raden zien voor de sector, de rijksoverheid en de subsidieverstrekkers en opdrachtgevers.

In een verkenning van januari 2016 stelden de SER en Raad voor Cultuur vast dat de arbeidspositie van veel mensen in de cultuursector zorgwekkend is. Veel banen zijn verdwenen en de inkomens zijn laag. Vaak hebben mensen een beperkte toegang tot essentiële voorzieningen zoals scholing, verzekeringen en pensioen. Toch werken creatieven altijd door, ook als ze weinig geld verdienen. Dat maakt hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Amsterdamse Kunstraad adviseert: bouw aan toekomst, behoud verleden

9504341_300x300Op 10 mei jl. presenteerde de Amsterdamse Kunstraad het advies De stad is nooit af. Het advies werd aangeboden aan wethouder Kajsa Ollongren, portefeuillehouder Kunst & Cultuur en Economie en verantwoordelijk voor het thema Stad in Balans. De stad is nooit af is een advies over de drukte in de binnenstad en de kansen op en buiten de ring A10. Door de eeuwen heen hebben de kunsten een belangrijke rol gespeeld in stadsuitbreiding en transitieprocessen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Nieuw Rotterdams Impulsprogramma

RRKC-logo_donkerblauw-10-x-7Eind april adviseerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) het college van B&W een laagdrempelig impulsprogramma voor makers en nieuwe culturele initiatieven in te stellen om vernieuwing in de Rotterdamse cultuursector te stimuleren. De RRKC constateert dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor sector en gemeente om te komen tot meer vernieuwing en beweging in de cultuursector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Het belang van internationale cultuur. Oproep aan kabinet

cultuur-kleurt-het-levenOp 8 mei jl. deden Arno Brok en Cees de Graaff, respectievelijk voorzitter Raad van Toezicht en directeur van DutchCulture, een oproep aan het kabinet een internationale blik te behouden wat betreft cultuurbeleid: “Een kwalitatief sterke kunstwereld is cruciaal voor een creatief en innovatief imago van Nederland in het buitenland.”

Met een creatief en innovatief land is het prettig samenwerken en zaken doen, bovendien verbindt kunst en cultuur mensen met elkaar, zowel nationaal als internationaal. En ook om internationale bezoekers en professionals kennis te laten maken met de Nederlandse creatieve en innovatieve cultuursector is ondersteunend beleid nodig, aldus Brok en de Graaff.

“In het buitenland kijkt men met veel belangstelling naar het Nederlandse model van internationale culturele samenwerking. Nederland kiest voor wederkerigheid en lange termijnrelaties, Nederland kiest voor een gemeenschappelijke agenda van cultuur en diplomatie. Daardoor kan de gehele Nederlandse culturele sector maximaal profiteren van internationale contacten en samenwerking. Zo’n beleid vereist wel continuïteit en de inzet van meerdere departementen, niet alleen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ook van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.”

De export van Nederlandse kunstenaars en cultuurinstellingen binnen Europa is in de afgelopen vier jaar afgenomen. Naar andere landen van de wereld, zoals China, Brazilië en Indonesië, neemt die juist toe; landen waar het moeilijk is om zonder hulp van de Nederlandse overheid toegang te krijgen op het juist niveau.


Creatieve industrie draagt bij aan economisch herstel

Monitor-creatieve-industrie-2016De sectoren creatieve industrie draagt (net als de sector ICT) substantieel bij aan het economisch herstel van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de Monitor creatieve industrie 2016 die dit voorjaar werd gepubliceerd door IMMovator, netwerk voor de crossmediasector. De banengroei is het sterkst in de creatieve industrie die in 2015 ruim 294.000 banen telde: in de laatste tien jaar kwamen daar netto 61.000 banen bij.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (28 april 2017)


Kunsten ’92 en het nieuwe regeerakkoord

logo-website-temp-12Kunsten ’92 voert gesprekken met de (nieuwe) cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer over onderwerpen die mogelijk bij het regeerakkoord aan de orde komen. Ook spreken zij over de onderwerpen die op korte termijn duidelijkheid behoeven, zoals een structurele financiering voor incidenteel beschikbaar gestelde gelden voor de cultuurnota en andere noodzakelijke investeringen. Daarnaast brengt Kunsten ’92 tijdens deze gesprekken het brede belang van een gezonde cultuursector bij de cultuurwoordvoerders onder de aandacht.

 

Na de verkiezingen van maart jl, zijn de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer:
CDA: Michel Rog
VVD: Arno Rutte
D66: Alexander Pechtold
GroenLinks: Corinne Ellemeet
SP: Peter Kwint
PvdA: Kirsten van den Hul
CU: Carla Dik-Faber
PVV: Martin Bosma
PvdD: Esther Ouwehand
Bij 50PLUS, DENK en Forum voor Democratie zijn het vooralsnog de fractievoorzitters.

Nuttige informatie? Neem een abonnement op BK-informatie!


Stimuleringsfonds lanceert nieuw Erfgoed en Ruimte ontwerp- programma

SCI_Woordbeeld_NL_4_regels_RGBMet het nieuwe ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte wil het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie verleden en heden op een duurzame manier verbinden. Het programma (2017-2018) geeft een extra impuls aan de samenwerking tussen de ontwerp- en erfgoedsectoren en betrekt ontwerpers bij actuele vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed. Doel is een toekomstgerichte benadering van het Nederlandse cultuurlandschap en een duurzame ontwikkeling van de dagelijkse leefomgeving: “De Nederlandse erfgoedsector kiest tegenwoordig een gebiedsgerichte benadering van erfgoed. Een karaktervolle en toekomstbestendige fysieke leefomgeving vraagt om een ontwerpbenadering waarin we cultuurhistorie koppelen aan ruimtelijke opgaven.”

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (28 april 2017)


Jaarverslag 2016 Mondriaan Fonds

Cover-jaarverslag-2016-400x550-c-centerMet het Jaarverslag 2016 sluit het Mondriaan Fonds zowel het kalenderjaar als de cultuurplanperiode 2013-2016 af. In het jaarverslag legt het fonds verantwoording af door gestelde doelen en resultaten te vergelijken; per kerndoel en per specifieke bijdrage. In Bk-informatie nr. 3. 2017 treft u een zeer korte weergave van delen van de tekst in het jaarverslag. We belichten daarin voornamelijk de informatie die wij voor beeldend kunstenaars van belang achten. Ook wordt summiere informatie gegeven over een aantal bijdragen van het fonds. Voor volledige informatie verwijzen we u naar het gedetailleerde en lezenswaardige jaarverslag dat via de website van het fonds beschikbaar is. Samen met het jaarverslag publiceerde het Mondriaan Fonds een publicatie én online platform over opdrachtgeverschap, ook daarover berichten we in BK-informatie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (28 april 2017)


Kunstenbond en Platform BK openen meldpunt

Z9Bhn6txlogo-kunstenbondKunstenbond en Platform BK openden vorige maand het ‘Meldpunt atelierbeleid’, een digitale brievenbus waar kunstenaars in Nederland goede en slechte ervaringen omtrent atelierbeleid kunnen delen. Doel van het Meldpunt atelierbeleid is best practices te inventariseren en mogelijke knelpunten te signaleren, om zodoende het gebruik en behoud van betaalbare ateliers en atelierwoningen te monitoren. Kunstenbond en Platform BK zullen de reacties bundelen om de vinger aan de pols te houden en actuele kwesties in kaart te brengen. Zo nodig kunnen zij kunstenaars helpen of doorverwijzen.

Atelierervaringen kunnen naar: meldpunt-atelierbeleid@platformbk.nl

Nuttige informatie? Neem een abonnement op BK-informatie!


Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Volg ons op Twitter