Blog archief

Regioprofielen en beeldende kunst

regioIn haar beleidsbrief Cultuur in een open samenleving van maart 2018 stelde minister Van Engelshoven (OCW) zich ten doel meer ruimte te bieden aan de diversiteit van verhalen, kunstuitingen en een nieuwe generatie makers. Om dit te kunnen waarmaken wil zij meer samenwerken met gemeenten en provincies en bereidt OCW samen met steden en provincies de nieuwe cultuurplanperiode 2021-2024 voor. Het idee is dat met behulp van regioprofielen er beter rekening gehouden kan worden met de samenstelling en de behoefte van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio en met het lokale klimaat voor de makers en kunstenaars. Samenwerkende gemeenten en provincies gingen aan de slag en beschreven hun gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio en leverden hun regioprofielen in op 1 november 2018. We scanden deze profielen op hun beeldende kunstgehalte.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (1 februari 2019)


Het Culturele Leven

HCLTussen 2012 en 2017 stelde het ministerie jaarlijks de publicatie Cultuur in Beeld samen die een overzicht gaf van trends en ontwikkelingen in de cultuursector, met onder meer het doel de kwaliteit van informatievoorziening in de sector te verhogen. Omdat deze analyse en presentatie echter niet als onafhankelijk en objectief beschouwd kan worden, is gestopt met de publicatie Cultuur in Beeld en is het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uitgenodigd tot een periodieke cultuurmonitor te komen op basis
van kernindicatoren. Het SCP ontwikkelde een nieuw, onafhankelijk model om het culturele leven in Nederland in kaart te brengen en die het eenvoudiger moet maken ontwikkelingen in de sector te volgen. In november publiceerde het SCP de publicatie Het Culturele Leven, “een aanzet (…) tot een rapportage over het culturele leven”.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (1 februari 2019)


Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur

266px-Ingrid_van_Engelshoven_(cropped)Op 20 december 2018 stuurde minister Van Engelshoven (OCW) haar adviesaanvraag over het cultuurstelsel voor de periode 2021-2024 naar de Raad voor Cultuur. In de begeleidende brief spreekt de minister haar aandacht uit voor de makers, zij wil hen ruimte bieden door te investeren in kwaliteit, nieuwe groepen kansen te geven en door verder dan de klassieke disciplines te kijken. De vijftien profielen van de stedelijke regio’s spelen een grote rol in het uit te brengen advies (zie ook pagina 8). De raad is gevraagd voor 1 april 2019 zijn advies uit te brengen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (1 februari 2019)


Sectoradvies beeldende kunst. Zichtbaar van waarde

Schermafbeelding 2018-12-21 om 08.22.47Eind november publiceerde de Raad voor Cultuur zijn sectoradvies voor de beeldende kunst Zichtbaar van waarde; een van de tien sectoradviezen die de raad uitbrengt met analyses van trends en ontwikkelingen per sector vanuit artistiek, maatschappelijk en economisch perspectief die worden gekoppeld aan beleidsopties. De sectoradviezen vormen een deel van de bouwstenen voor een discussie over de herziening van het cultuurbestel, waarover in het voorjaar van 2019 een advies verschijnt.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (21 december 2018)


Recente honoreringen presentatie-instellingen

Logo downloads NL web groenTijdens de jaarlijkse aanvraagronde is voor ruim 3,2 miljoen euro toegekend aan de programma’s van achttien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Deze instellingen krijgen de bijdrage voor programma’s van één tot maximaal drie jaar. De bijdragen variëren van 30.000 tot 170.000 euro op jaarbasis.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (21 december 2018)


Recente honoreringen kunstenaars

4849MON-Adviseurs-banners-BK-informatieDeze zomer ontvingen 29 beeldend kunstenaars via het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent (minstens vier jaar een beroepspraktijk).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (21 december 2018)


Cultuur in nieuwe college-akkoorden

LKCA-smal-RGB-paars_originalEind oktober publiceerde LKCA – Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst – de resultaten van een onderzoek naar het belang dat cultuur krijgt in de coalitieakkoorden van 26 kleine, 17 middelgrote en 7 grote gemeenten.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (21 december 2018)


Meer werkbeurzen voor talenten beeldende kunst

266px-Ingrid_van_Engelshoven_(cropped)Minister Van Engelshoven (OCW) maakte op 19 november jl. bekend dat er meer werkbeurzen voor cultuurtalenten komen. Zowel voor kort afgestudeerden, als voor bewezen talentvolle kunstenaars. Ook krijgt meer Nederlands talent de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan een internationale mentor.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (21 december 2018)


Arbeidsvoorwaarden freelance curatoren

curatorenhonorarium_05Binnen Platform BK is een werkgroep van freelance curatoren actief; een collectief dat is opgericht door en voor freelance curatoren in Nederland. Onlangs publiceerde deze werkgroep een (voorlopige) verklaring waarbij zij een aantal agendapunten onder de aandacht brengt.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Kabinet stimuleert succesvolle honorariumrichtlijn

EuromuntOp Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het Mondriaan Fonds voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van € 800.000 krijgt om kunstinstellingen te stimuleren kunstenaars naar behoren te honoreren voor tentoonstellingen, een en ander naar aanleiding van de richtlijn kunstenaarshonoraria (zie ook BK-informatie nr. 1, 2017).

Recentelijk bleek uit een brede enquête onder instellingen en kunstenaars dat het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert in een jaar tijd is verdubbeld. Ook bleek dat vrijwel alle instellingen en ruim 80 procent van de kunstenaars de richtlijn inmiddels kent. Twee derde van de instellingen past de richtlijn toe. Op basis van de positieve ervaringen en de uitkomsten van de enquête zal initiatiefnemer van de richtlijn BKNL (Beeldende Kunst Nederland) deze voortzetten en de richtbedragen opnieuw indexeren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram