Blog archief

Cultuurbegroting

Schermafdruk 2017-12-12 21.25.01Op 13 november jl. werd de cultuurbegroting besproken in de Tweede Kamer. Daar maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bekend structureel extra geld vrij te maken voor presentatie-instellingen. Jaarlijks wordt € 10 miljoen extra geïnvesteerd in kunst en cultuur waardoor “vele culturele instellingen en gezelschappen hun programmering [kunnen] voortzetten en worden nieuwe kunstvormen gestimuleerd, die een ander publiek aantrekken”.

Daarnaast is in de periode 2018-2020 € 1 miljoen per jaar beschikbaar om instellingen met nieuwe genres een impuls te geven. Een vernieuwend aanbod trekt nieuwe publieksgroepen. Met dit bedrag kunnen presentatie-instellingen voor beeldende kunst en instellingen op het gebied van de amateurkunst, de literatuur en de creatieve industrie de komende drie jaar hun activiteiten voortzetten.

Met deze investering geeft de minister vervolg aan een eerdere wens van de Tweede Kamer. In 2016 en 2017 werd € 10 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in cultuur door amendementen van PvdA, D66, SP, VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie.

Bericht uit BK-informatie nummer 8 (15 december 2017)


Onderzoek naar de kunstmarkt

marktonderzoekenIn opdracht van de Nederlandse Galerie Associatie wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de kunstmarkt in Nederland. In 2017 werden herhalingsmetingen gedaan met speciale aandacht voor de effecten van de huidige maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen op de vraag naar beeldende kunst en aandacht voor de rol van de galerie in de huidige cultuursector. Onderzoeken werd verricht onder zowel de galeries als de afnemers van kunst.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (3 november 2017)


Fair Practice Code – Versie 1.0 als startpunt

Fair-PracticeOp 3 oktober jl. werd de Fair Practice Code gepresenteerd. De Fair Practice Code, versie 1.0 om precies te zijn, wordt gezien als het startpunt van deze nieuwe code. De Fair Practice Code biedt een kader om loon naar werk in de cultuursector mogelijk te maken ten behoeve van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Het is een “normatief kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie”. En het biedt een handreiking voor verantwoord marktgedrag en een uitnodiging tot kritische reflectie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (3 november 2017)


Raad voor Cultuur: Werkprogramma 2017-2018

De raad

De raad

Op 19 september 2017 presenteerde de Raad voor Cultuur het Werkprogramma 2017-2018. Het betreft de adviesagenda voor de periode april 2017 – december 2018.In samenspraak met het ministerie van OCW bepaalt de raad de hoofdlijnen van zijn adviesagenda. Aan de basis van deze agenda ligt een verkenning uit 2014 naar ontwikkelingen en trends in het culturele leven: De Cultuurverkenning, waarin de raad onder andere beschreef dat er ondanks de economische crisis en de stevige bezuinigingen weliswaar sprake was van veel veerkracht in de cultuursector, maar dat deze niet voldoende was om de afname van de uitgaven te compenseren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (3 decemember 2017)


Kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen

37th Dies Natalis 14 01 2013Het Researchcentrum voor onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht publiceerde in juli van dit jaar een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde kunstenaars en hun terugblik op de gevolgde opleiding in de eerste vijf tot zes jaar na hun afstuderen aan een hbo kunstopleiding. Het onderzoek resulterend in het rapport Van startende kunstenaar tot gevorderde. De loopbaanontwikkeling van kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen, werd uitgevoerd door Jim Allen, Barbara Belfi en Ardi Mommers.

Het onderzoek is een variant op de jaarlijkse Kunsten-Monitor, die elk jaar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde kunstenaars een jaar na diplomering in kaart brengt. Er is nu op dezelfde wijze en bij eenzelfde groep afgestudeerden gekeken naar de eerste vijf tot zes jaar na afstuderen. In totaal zijn er 397 respondenten die op beide meetmomenten deel hebben genomen aan de vragenlijst. De helft van hen (51%) is afkomstig uit de sector beeldende kunst. De andere helft bestaat uit afgestudeerden uit de sectoren muziek (16%), theater (9%), creatieve industrie techniek (12%) en overige opleidingen (12%).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Paradisodebat 2017. De Stoel van de Toekomst

W386_979311-Paradisodebat-2017-744x496“Als we vergaderen over belangrijke zaken, als we belangrijke besluiten nemen, wij samen, maar ook in onze eigen bedrijven, zetten we er altijd een lege stoel bij. Dat is de stoel voor de mensen die er nog niet zijn, voor de toekomstige generaties. De stoel van de toekomst.” – Jan Terlouw, uit zijn sprookje voor jong en oud Het hebzuchtgas.
Bij het Paradisodebat op 27 augustus jl. in Amsterdam stond deze lege stoel er ook, om de aanwezigen te wijzen op het thema van de middag en deze vragen te stellen: Waar vinden de huidige en de toekomstige generaties elkaar? Hoe leggen we verbinding tussen culturen en wat betekent het collectief nog voor ons? Drie sprekers uit de podiumkunsten – theatermaker Anoek Nuyens, producent en regisseur Abdelkarim El-Fassi en acteur en voorzitter van de Akademie van Kunsten Gijs Scholten van Aschat – reflecteerden op de waarden die ons binden en scheiden, en die we overdragen aan toekomstige generaties. Naast deze drie sprekers waren de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer aanwezig om te reflecteren op de sprekers: Corinne Ellemeet (GroenLinks), Michel Rog (CDA), Peter Kwint (SP), Dilan Yesilgöz (VVD), Vera Bergkamp (D66) en Kirsten van den Hul (PvdA).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Kunsten ’92: Cultuur en gemeenteraadsverkiezingen

logo-website-temp-12De programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 worden op dit moment geschreven. Kunsten ‘92 heeft daarom flyers geproduceerd, ter inspiratie, voor gemeenteraadsleden en wethouders met het doel erfgoed en cultuur prominent in het verkiezingsprogramma op te nemen. Alle fractievoorzitters van alle partijen in een paar honderd gemeenten in Nederland en alle relevante wethouders ontvingen de flyers. Daarnaast roept Kunsten ’92 cultuurinstellingen en erfgoedorganisaties op om aan de hand van de in de flyers genoemde punten met de lokale politiek in gesprek te gaan over de waarde van erfgoed en cultuur.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

EuropeanYearofCulturalHeritage-600x322Het jaar 2018 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met in Nederland het thema “Erfgoed verbindt, Europa inspireert” wordt aandacht gegeven aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa. Samen met een groot aantal erfgoedorganisaties zullen DutchCulture en Kunsten ‘92 een nationaal programma ontwikkelen en organiseren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Feiten & Cijfers Creative Europe Cultuur 2016

EUUN0001DutchCulture publiceerde in juli van dit jaar de publicatie Feiten & Cijfers Creative Europe Cultuur 2016. Daaruit blijkt onder meer dat in 2016 het subprogramma Cultuur van het Creative Europe programma, in Nederland 29 organisaties met 27 projecten voor een totaalbedrag van 11 miljoen euro ondersteunde. Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de cultuur- en audiovisuele sector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (22 september 2017)


Visie op de Collectie Rotterdam

Stadsvisie-RotterdamDe Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht onlangs een advies uit over de visie op de Collectie Rotterdam: De kracht van Verbeelding. Het betreft een advies over de conceptversies van Schatten van Rotterdam – Visie op de Collectie Rotterdam en de Uitvoeringsagenda Museale collectie en BKOR. De gemeente wil waar mogelijk de rechten, verplichtingen en beleidskaders met betrekking tot de Collectie Rotterdam opnemen in één overkoepelende Erfgoedverordening Rotterdam.

De genoemde uitvoeringsagenda richt zich op de deelsector Museale collectie en beeldende kunst in de openbare ruimte (BKOR) en gaat over het roerend erfgoed waarvan de gemeente (gedeeltelijk) eigenaar is. De betrokken instellingen die de collectie in beheer hebben zijn het Maritiem Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam, het Wereldmuseum, het Nederlands Fotomuseum (Wereldcollectie), CBK Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam (Erasmuscollectie). Voor de voorbereiding is door de RRKC onder meer uitgebreid documentenonderzoek verricht. Het rapport Inventarisatie en beoordeling kunstwerken in de openbare ruimte van CBK Rotterdam (27 oktober 2016) kon echter door de gemeente aan de RRKC niet beschikbaar worden gesteld, omdat het nog niet was voorgelegd aan het college.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (21 juli 2017)


Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Volg ons op Twitter