Blog archief

Ondersteuningsstructuur van de cultuursector

downloadHalf februari werden de resultaten bekengemaakt van een onderzoek naar de ondersteuningsstructuur van de cultuursector. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 2017 door Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW. Het betreft een inventarisatie van de activiteiten die plaatsvinden op verschillende ondersteuningsfuncties in de cultuursector en van de behoeften die leven in het ‘cultuurproducerende veld’.
Naar aanleiding van deze inventarisatie zal het ministerie van OCW een adviesaanvraag opstellen ten behoeve van de Raad voor Cultuur, om een advies te formuleren over de toekomstige inrichting van de ondersteuningsstructuur. Dit advies zal – in het kader van de herziening van het cultuurbestel – na de komende zomer worden uitgebracht.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (16 maart 2018)


Recent lezersonderzoek BK-informatie

Schermafdruk 2018-03-07 15.29.44Dit jaar beleeft BK-informatie zijn 40e jaargang. Dat vonden we een geschikt moment om onderzoek te doen onder onze abonnees. Wat vinden zij van BK-informatie, wat zijn hun behoeften, wat willen ze behouden en wat willen ze veranderen? In het najaar van 2017 hebben we adviesbureau LAgroup gevraagd om een onderzoek onder onze lezers te doen. Dat deden zij via een online enquête. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en die delen we graag met onze lezers.
De online enquête is verstuurd aan 2000 abonnees waarvan de e-mailadressen bij ons bekend waren. Daarvan heeft een kwart de vragenlijst volledig ingevuld. Een goede respons! Wij willen alle respondenten bedanken voor de tijd die zij namen om de vragenlijst in te vullen. De resultaten zullen leiden tot een beter vakblad in de toekomst.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (16 maart 2018)


De actualiteit van het gevorderde kunstenaarschap

delfgaauw-1Het Mondriaan Fonds gaf in zijn essayreeks onlangs het 13e exemplaar uit. Het essay De actualiteit van het gevorderde kunstenaarschap van kunsthistoricus Leo Delfgauw gaat over de rijkdom die het gevorderde kunstenaarschap biedt. Het Mondriaan Fonds wil het belang van deze groep onderstrepen en daar ook uiting aan geven in zijn beleid.
De levensloop en loopbaan van gevorderde kunstenaars bieden voorbeelden van ontwikkeling en ontplooiing die tot inspiratie dienen, aldus Leo Delfgauw. En de belangstelling voor de oudere kunstenaar neemt toe. Hun oeuvre en positie hebben een opvallende plek gekregen in de actuele kunstwereld, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de achtergronden en betekenis van het ouder worden van de kunstenaar.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (16 maart 2018)


Boekman #113. De waarde van cultuur

cover_boekman_113.jpg_met_randEind vorig jaar verscheen Boekman #113 over de waarde van cultuur. Na de bezuinigingsronde van 2013 en de toegevoegde waarde van cultuur die in de aanloop daarnaar onder vuur lag, wordt inmiddels de toegevoegde waarde van kunst en cultuur weer breed erkent, ook in de politiek, in meer of mindere mate en op verschillende manieren. De waarde van cultuur is moeilijk vast te stellen. De essays, columns en artikelen uit deze editie van de Boekman lezend, wordt duidelijk hóe complex en veelzijdig de waarde van cultuur is.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (16 maart 2018)


Briefschrijvers: reorganiseer documenta

documenta-14_Martha_Minujín_The_Parthenon_of_Books-5Meer dan 200 kunstenaars en curatoren ondertekenden eind december een open brief waarin ze om een reorganisatie van de organisatie achter documenta vragen. Die organisatie heeft volgens hen de Duitse hedendaagse kunst gereduceerd tot een “commerciële onderneming”.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


Provincies en gemeenten: meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

vidjerwdnhz3Begin december 2017 stuurden IPO (Interprovinciaal Overleg) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een brief aan minister Van Engelshoven (OCW) waarin beide organisaties het belang van regionale spreiding van kunst en cultuur onderstrepen. IPO en VNG geven minister Van Engelshoven aanbevelingen die zijn bedoeld als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur (zie ook BK-informatie nr. 8, 2017).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


Bijdragen voor presentatie-instellingen

Bijdragen Mondriaan Fonds voor presenLogo downloads NL web groentatie-instellingen Eind vorig jaar kende het Mondriaan Fonds ruim 2,3 miljoen euro toe binnen de jaarlijkse aanvraagronde voor presentatie-instellingen voor beeldende kunst. Zij krijgen de bijdrage voor hun programma’s van één tot maximaal drie jaar. De bijdragen variëren van 30.000 tot 150.000 euro op jaarbasis.

De presentatie-instellingen die nu een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), Club Solo (Breda), Extrapool (Nijmegen), Fundament (Tilburg), Hotel Maria Kapel (Hoorn), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Kunstfort Vijfhuizen (Vijfhuizen), Paradox (nomadisch), PrintRoom (Rotterdam), Project Space 1646 (Den Haag), Sign (Groningen), Tetem (Enschede) en W139 (Amsterdam).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


Onderzoek internationale bijdragen Mondriaan Fonds

MFHet Mondriaan Fonds heeft een onderzoek uit laten voeren naar de effecten van de Bijdrage Presentatie Buitenland en de Bijdrage Kunstbeurzen over de periode 2013-2016. Beide bijdragen stimuleren de internationale mobiliteit van beeldend kunstenaars.

De meeste aanvragers die een van de bijdragen ontvingen geven aan dat het daarmee gemakkelijker was om Nederlandse kunstenaars in het buitenland te tonen. De helft van de kunstenaars en driekwart van de internationale organisaties geeft aan dat dit zonder de bijdrage niet mogelijk was geweest. Zeven op de tien kunstenaars geven aan dat hun internationale presentaties resulteerden in nieuwe contacten. Twee derde van de kunstenaars benadrukt dat de bijdrage tot nieuwe exposities en nieuwe opdrachten leidden.

Er zijn aandachtspunten op het gebied van de behandelingssnelheid en de transparantie bij de beoordeling van de aanvragen. Om de behandelingssnelheid te vergroten, is in 2017 al de frequentie van de vergaderingen verhoogd. Door de druk op het beschikbare budget voor internationale presentaties en kunstbeurzen, is het niet mogelijk alle positief geadviseerde initiatieven de gevraagde bijdrage toe te kennen, waardoor het advies- en toekenningstraject ingewikkelder en trager is geworden. Het fonds geeft aan te werken aan een verbetering van het toekenningstraject.

mondriaanfonds.nl


Top 100 kunstverzamelaars in Nederland

PrintOok voor 2017 is een Top 100 opgesteld met de belangrijkste Nederlandse kunstverzamelaars. Ten opzichte van de vorige editie kent de nieuwste opsomming slechts 14 aanpassingen. De lijst omvat de honderd belangrijkste levende Nederlandse kunstverzamelaars met een verzameling die bestaat uit gemiddeld vele honderden werken en een waarde van minimaal € 600.000.

Nederland telt ruim zeshonderd particuliere kunstverzamelaars waarvan de collectie meer dan honderd werken omvat en de totale waarde minimaal € 100.000 bedraagt. Honderd daarvan hebben een verzameling die een waarde vertegenwoordigt van meer dan € 600.000. Van de verzamelaars met een verzameling tot € 600.000 is de meerderheid jonger dan 60 jaar. Bij de meer omvangrijke en meer waardevolle collecties zijn personen van 60 jaar en ouder in de meerderheid.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


Glazen plafond in de kunstmarkt

dale-chihuly-glass-artFabian Bocart (Artnet Worldwide Corporation), Marina Gertsberg (Maastricht University) en Rachel Pownall (Maastricht University) toonden in hun onderzoek Glass Ceilings in the Art Market (15 december 2017 – download het rapport (pdf) via de link) aan dat de kunstmarkt overduidelijk een glazen plafond voor vrouwelijke beeldend kunstenaars kent.

De auteurs beschrijven het onderzoek als de grootste empirische studie ooit uitgevoerd op het gebied van genderdiscriminatie in de cultuursector. De resultaten, zeggen ze, “laten sterke aanwijzingen zien voor discriminatie van vrouwelijke kunstenaars op de markt voor beeldende kunst”. De bevindingen nemen bovendien een verrassende wending: als een vrouw er al in slaagt door te breken en een zekere mate van succes op de kunstmarkt verwerft, is ze waarschijnlijk gemiddeld succesvoller dan haar mannelijke tegenhangers.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Volg ons op Twitter