Blog archief

Beeldende Kunst in cijfers: Collectieve Selfie #4

BKNL_CollectiveSelfie_spreads-1Onlangs verscheen de vierde editie van de Collectieve Selfie. Met de Selfies maakt Beeldende Kunst Nederland (BKNL) cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland zichtbaar. Het is de bedoeling dat de verzamelde gegevens bijdragen aan gefundeerde analyses van het beeldende kunstenveld in Nederland. Voor de serie wordt alleen gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie.

Profiel beeldend kunstenaar
In 2017 waren 11.000 beeldend kunstenaars werkzaam. In 2018 zijn dat er net als in 2016 weer 14.000. In de periode 2013–2016 zijn er jaarlijks gemiddeld 15.500 beeldend kunstenaars. Het aantal stijgt, maar blijft achter bij de stijging die is waar te nemen bij de andere kunstenaarsberoepen, met name uitvoerend kunstenaars.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (26 juli 2019)


Rijkscultuurbeleid 2021-2024: Cultuur voor iedereen

MVEMinister Van Engelshoven (OCW) wil ervoor zorgen dat het landelijke cultuuraanbod een goede afspiegeling is van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen euro, een investering die deel uitmaakt van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (26 juli 2019)


Minimale meerkosten Fair Practice Code

Kunsten 92De minimale meerkosten van de Fair Practice Code (zie BK-informatie 2018 nr. 04) bedragen in totaal € 25,4 miljoen (loonpeil 2021). Deze meerkosten bestaan voor iets minder dan de helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk en voor ruim de helft uit een compensatie voor tekortschietende beloning. Verder moet er rekening worden gehouden met de indexering (loonstijging): om de beloning van werkenden in de cultuursector gelijke tred te laten houden met de rest van de economie (2017-2021) is een bedrag van € 64,7 miljoen nodig.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Evaluatie Raad voor Cultuur 2013-2018

De raadOnderzoeksbureau Berenschot onderzocht het functioneren van de Raad voor Cultuur in de periode 2013-2018. De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van kunst, cultuur, erfgoed en media. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. De raad is er wettelijk aan gehouden om eens in de vier jaar het eigen functioneren te evalueren en daarvan verslag te doen aan de minister van OCW.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


4 miljoen euro voor culturele vernieuwing in de regio

MVEIn 2019 en in 2020 trekt minister Van Engelshoven (OCW) 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Het bedrag wordt door verschillende stedelijke regio’s verdubbeld tot 8 miljoen euro. Er gaan 15 ‘culturele proeftuinen’ van start. Op verzoek van de minister stelden de regio’s eerder stedelijke en regionale profielen op (zie BK-informatie 2019 nr. 01). De proeftuinen komen voort uit deze profielen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Reacties op stelseladvies Raad voor Cultuur

Advies-Raad-voor-CultuurEerder berichtten we over het stelseladvies Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur van de Raad voor Cultuur. De Raad stelde in het advies dat het landelijke cultuurstelsel meer rekening moet houden met het veelzijdige culturele leven in Nederland. Ook werden genoemd een stevige rol voor de regio, uitbreiding van de landelijke culturele infrastructuur en verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Kort na het verschijnen van het advies verschenen reacties uit het veld die we niet meer in de vorige editie konden meenemen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Boekman #118. Kunst en maatschappelijk experiment

BM_cvr_118_metHet voorjaarsnummer van Boekman, nummer 118, gaat over ‘kunst en maatschappelijk experiment’, of over commons, het gemeen, dat wat je deelt, gemeenschappelijk hebt of de ‘kunstenaars als aanjager’. In BK-informatie #3 een uiteenzetting van een aantal artikelen uit deze Boekman.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Thema’s Rotterdamse cultuuragenda

rrkc-logo-260x260Begin april presenteerde de RRKC (de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur), het adviesrapport Beschouwingen over Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit. Elke vier jaar brengt de RRKC een sectoranalyse uit als voorbereiding op de nieuwe cultuurplanperiode. Dit keer geeft de RRKC geen uitgebreide analyse van de stand van zaken binnen alle disciplines van de Rotterdamse cultuursector, maar koos ervoor om over drie thema’s beschouwingen te doen: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit, de onderwerpen die een plek krijgen in het stedelijk cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Bijdragen 2018 Mondriaan Fonds

4849MON-Adviseurs-banners-BK-informatieOnlangs verscheen het Jaarverslag 2018 van het Mondriaan Fonds. Het verslag is beschikbaar in gedrukte vorm en als pdf via de website van het fonds. Het jaarverslag geeft veel informatie over de activiteiten van het fonds, onderverdeeld naar de zeven hoofddoelen (platformen) van het fonds: talentontwikkeling, vitale collectie Nederland, opdrachten, presenteren en programmeren, internationale presentaties, stimuleren markt en samenwerken. Per platform zijn ervaringen van beeldend kunstenaars te lezen die in 2018 een bijdrage ontvingen. Ook de resultaten worden belicht, in de vorm van toegekende bijdragen en de activiteiten die het fonds organiseerde. Daarnaast bevat het jaarverslag uitgebreide achtergrondinformatie over de werkwijze en organisatie van het fonds en interviews met medewerkers.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Financieringsstromen in de cultuursector

Schermafbeelding 2019-04-29 om 13.51.44De Raad voor Cultuur vroeg de Boekmanstichting informatie te leveren ten behoeve van zijn advies over de financiering van cultuur dat werd gepubliceerd in februari 2019. De Boekmanstichting maakte een rapport dat bestaat uit een verzameling van gegevens over geldstromen in de cultuursector met het doel een zo goed mogelijk beeld te geven van de financieringsstromen in de sector. Onderstaand hebben we een deel van de in het rapport gegeven cijfers in grafieken geplaatst. Het gehele rapport –met meer cijfers– vindt u op de website van de Boekmanstichting.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (3 mei 2019)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram